english
  • čeština
  • english

Vseobecne obchodni podminky

 Všeobecné obchodní podmínky

 I. Všeobecně

 
1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako Prodávající) a Kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací podmínky (dále jen VOP). 

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.3. Na veškeré vydávané podklady si Prodávající vyhrazuje vlastnické i autorské právo, jakož i právo související s ochrannou známkou.

1.4. Prodávajícím obdržené objednávky jsou právně závazné v okamžiku jejich akceptace Prodávajícím.    Pokud má Kupující specifické nároky na kvalitu objednaného zboží odchylně od standardů Prodávajícího, musí být tyto nároky specifikovány v objednávce. 

1.5. N/A.

1.6. Pokud z důvodů na straně Kupujícího nedodrží Kupující zcela nebo částečně smluvní závazek, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škod z toho vzniklých. Prodávající není povinen vzít zpět zboží dodané na základě částečně splněné smlouvy z viny Kupujícího.

1.7. Zboží vyrobené Prodávajícím dle individuálních požadavků Kupujícího, musí být Kupujícím odebráno a řádně uhrazeno, pokud smluvně není dohodnuto jinak. 

1.8. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky zboží Kupujícímu i ze smluvního závazku, aniž by tím Kupujícímu vznikly jakékoli nároky, pokud je Kupující v prodlení s úhradou splatných faktur nebo překročil povolený Úvěrový limit. Totéž platí, pokud Kupující jinak porušil smluvní povinnosti obsažené v rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě, potvrzené objednávce nebo faktuře. Při prodlení Kupujícího s úhradou faktur delší jak 10 dnů není Prodávající jakkoliv vázán uzavřeným smluvním vztahem co do množství, cen a termínů smlouvou stanovených. Nezanikají však ve smluvním závazku dohodnuté nároky Prodávajícího na smluvní a zákonné důsledky a sankce.

1.9. Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění, si Vás dovolujeme informovat, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast námi nabízeného zboží a služeb Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), případně entita pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)

1.10. Těmto prodejním a dodacím podmínkám jsou vždy nadřazeny podmínky dohodnuté ve smluvním závazku Prodávajícího a Kupujícího, pokud jsou explicitně sjednány.

   
II. Kupní cena

 
2.1. Kupní cena je vždy stanovena podle platného ceníku dodavatele v den akceptace objednávky nebo na základě samostatného ujednání stran -  dále jen „Kontrakt“ nebo „Kontrakty“.  Součástí kupní ceny není cena za dopravu, pokud není v samostatné smlouvě nebo ceníku stanoveno jinak.

2.2. Náklady na nestandardní balení dle přání Kupujícího nejsou v ceně obsaženy a budou účtovány samostatně.

2.3. Ceník nabídky Prodávajícího je závazný do jeho odvolání či přijetí změny Prodávajícím. Totéž  platí i pro samostatné Kontrakty.

2.4. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně zvýšit,  pokud dojde k prokazatelnému a výrobcem nezaviněnému nárůstu výrobních nákladů. Prodávající informuje Kupujícího o změně cen zpravidla 14 dnů před datem nabytí účinnosti nových cen, v odůvodněných případech narušení trhu je Prodávající  opávněn změnit  cenu bezodkladně.
 
 

III. Platební podmínky

 
3.1. Prodávající a Kupující uzavřením rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy, potvrzením objednávky zpravidla konkretizují platební podmínky. Pokud tomu tak není, platí obecné platební podmínky uvedené v dalších bodech těchto VOP.

3.2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu řádně a včas. Dnem zaplacení zboží se dle § 1957 odst. 1 občanského zákoníku rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet Prodávajícího. Kupující bez jakýchkoliv dalších nároků vůči Prodávajícímu souhlasí se zastavením dodávek v případě, že je v prodlení s placením jakýchkoliv svých finančních závazků vůči Prodávajícímu. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že ustanovení § 1913 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající má právo vystavovat faktury i na realizované dílčí dodávky ze smluvního vztahu s náležitostmi daňového dokladu. Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů vystavených Prodávajícím 14 dnů ode dne uskutečněného zdanitelného plnění, tj. dodání zboží. V daňovém dokladu se zúčtovávají zaplacené zálohy. Smluvní strany se dohodly, že, ve smyslu § 2002 odst.1 věty druhé občanského zákoníku, pokládají neuhrazení platby za dodané zboží v dohodnuté lhůtě za podstatné porušení kupní smlouvy s možností Prodávajícího od dílčí kupní smlouvy a od rámcové kupní smlouvy okamžitě odstoupit. Přijatá platba od Kupujícího nebrání tomu, aby Prodávající přijal a zaúčtoval došlou platbu jako úhradu na splnění nejdříve splatného závazku (závazků) Kupujícího, a to – podle úvahy Prodávajícího - případně nejprve na příslušenství toho, kterého dříve splatného závazku (závazků) Kupujícího.
 
Vznikne li Kupujícímu dle podmínek kupní smlouvy jakýkoli nárok na slevu z ceny zboží  (bonus, skonto,  atp. jiné slevy-  závazek Prodávajícího /pohledávka  Kupujícího,  dále jen „slevy“), avšak má zároveň u Prodávajícího jakékoli  závazky po  splatnosti, má Prodávající právo započíst své závazky Prodávajícího proti jakékoli  pohledávce (i nesplatné) Kupujícího.
 
O započtení vzájemných závazků Prodávající vždy písemně informuje Kupujícího. Jsou li v kupní smlouvě dohodnuty platební podmínky formou zálohových plateb, bude zboží vydáno pouze v tom případě, že celá částka již byla připsána na účet Prodávajícího. Reklamace zboží nedává Kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal v kupní smlouvě. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije. V případě prodlení se zaplacením ceny zboží má Prodávající právo na úrok z prodlení v zákonné  výši  p.a. z dlužné částky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, ustanovení § 1971 občanského zákoníku se tak nepoužije. 
 
3.3. Dojde li na straně Kupujícího   k prodlení (s jakoukoli  platbou)  delšímu než  pět kalendářních (5) dnů, má Prodávající právo odstoupit od  té  části   smluvních  ujednání, které  se dotýkají jakýchkoli slev poskytnutých Prodávajícím Kupujícímu s účinky ex tunc za příslušný  kalendářní  rok. 
 
3.4. Dojde li na straně Kupujícího   k jakémukoli  porušení  smluvních ujednání, zejména pak k nedodržení  splatnosti, má Prodávající právo změnit (zkrátit)  sjednanou  splatnost,  případně splatnost zcela odepřít a  nedodat  Kupujícímu  zboží  dříve, než  li  bude uhrazeno předplatbou,  Jedná  li se o zboží  vyráběné na zakázku, je oprávněn  Prodávající  zadat zboží  do výroby až  po jeho  úhradě.    

3.5 Pokud není mezi stranami ujednáno něco jiného, má se za to, že cena je vždy sjednána bez DPH. Prodávajícím bude DPH připočteno a vyjádřeno v daňovém dokladu v její aktuální výši ke dni zdanitelnéhoplnění, to neplatí v případech přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín plnění

 
 
4.1. Termín plnění je stanoven kupní smlouvou nebo potvrzením objednávky Prodávajícím. V těchto termínech se Prodávající zavazuje Kupujícímu zboží dodat a Kupující se zavazuje zboží odebrat.

4.2. V případě nesplnění smluvních termínů odběru zboží Kupujícím má Prodávající právo (a) stanovit náhradní termín zahájení odběru ne však déle než 1 týden od původně smluveného data odběru a (b) přecenit zboží v souladu s aktuální cenou. Pokud ani v tomto termínu Kupující zboží neodebere, má Prodávající právo převést zboží do burzy volných výrobků a prodat jej. V odůvodněných  případech neplnění  termínů  odběru zboží Kupujícím (a to včetně Kupujícím najímaného dopravce) si  Prodávající  vyhrazuje právo  účtovat  Kupujícmu  skladné a manipulační poplatky.

4.3. Počátek plnění smluvního závazku počíná dnem realizace prvé dodávky Prodávajícím případně uhrazením zálohové faktury Kupujícím, pokud není smluvně dohodnuto jinak. V případě sjednaných zálohových plateb je pro plnění rozhodný termín připsání dohodnuté částky na účet Prodávajícího.

4.4. Dodací povinnost Prodávajícímu zaniká, pokud je Kupující v prodlení s úhradou odebraného zboží nebo úhradou dohodnuté zálohové platby. V případě neuhrazení dohodnuté dílčí zálohy zaniká Prodávajícímu dodací povinnost v rozsahu neuhrazené části zálohové platby a zaniká tím nárok Kupujícího na slevy z cen zboží s tím související a dohodnuté.

4.5. V případě zpoždění dodávky zboží z viny Prodávajícího má Kupující právo stanovit dodatečnou lhůtu dodání v délce min. 2 týdnů. Pokud Prodávající tuto lhůtu nesplní, může Kupující od smlouvy bez jakýchkoli náhrad odstoupit. Prohlášení o odstoupení musí být učiněno ihned po uplynutí dodatečné lhůty, a to písemnou formou. Pro případ objektivních příčin není  Kupující oprávněn požadovat žádné  sankce  a  náhrady spojené  s nedodáním  zboží.    
 

V. Dodání zboží

 
5.1. Dodávka nebo dílčí dodávka je splněna okamžikem naložení a předáním zboží k přepravě (prvnímu přepravci) .

5.2. Pokud Kupující nepřevezme připravené zboží ve smluvním termínu nebo dle výzvy k odběru, je Prodávající oprávněn zboží na účet a riziko Kupujícího po dobu 7 dnů uskladnit. Ustanovení 4.2. VOP poslední věta se   použije přiměřeně.

5.3. Při vlastním odvozu se Kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží od Prodávajícího ve výrobním závodě ve lhůtě stanovené ve výzvě k odběru.
 
 
5.4. Pokud Kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít, neprokáže-li se dopravce oprávněním, neodpovídá Prodávající za škody způsobené neoprávněným převzetím zboží a v pochybnostech se má za to, že Prodávající své povinnosti z kupní smlouvy splnil.

5.5. Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice při podpisu kupní smlouvy. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být provedeny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.

5.6. Při plnění dodávek zboží s dopravou, kterou zajišťuje Prodávající, se Kupující zavazuje zabezpečit k místu skládání zboží kvalitní a bezpečný příjezd. Vícenáklady při skládání či škody na majetku přepravce, vzniklé nezajištěním této povinnosti, včetně nesplnění dodávky z toho důvodu Prodávajícím, v případě vzniku, uhradí v plné výši Kupující.

5.7. Nedílnou součástí každé dodávky Prodávajícího je dodací list se specifikací výrobků. 

5.8. Prodávající je oprávněn odmítnout  vydat  zboží , pokud Kupující nesplní  jakýkoli ze svých  finančních  závazků vůči Prodávajícímu, resp. kterékoli  společnosti  z koncernu Styrogroup nebo pokud   závazky  Kupujícího  budou  u  Prodávajícího větší než povolený  Úvěrový limit.  Prodávající na žádost Kupujícího  sdělí jaký  limit má  Kupující u  Prodávajícího otevřen. Kupující  je povinen k výzvě Prodávajícího  předložit  aktuální  právní, finanční a účetní  dokumenty,  z nichž  bude patrna jak  právní,  tak i  finanční  aktuální  situace  Kupujícího, které budou  použityy výlučně pro potřeby stanovení Úvěrového limitu Kupujícího.
     
5.9. Prodávající  si  vyhrazuje právo odmítnout  prodej většího množství zboží  a/nebo výrobků, které překračují  obvykle  odebírané hodnoty / objemu  Kupujícím.
 

VI. Přechod rizik

 
6.1. V případě dodávek zboží s dopravou zajišťovanou Prodávajícím přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na Kupujícího okamžikem potvrzení dodacího listu Kupujícím v místě dodání zboží. V případě dodávek zboží odebíraného Kupujícím přímo u Prodávajícího přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na Kupujícího okamžikem potvrzení dodacího nebo nákladního listu Kupujícím popř. předáním zboží dopravci. Kupující je povinen zboží před podpisem dodacího listu přezkoumat co do druhu, množství a zjevných vad. Zjištěné závady musí Kupující vyznačit do dodacího listu. 

6.2. Kupující je povinen, a výslovně se k tomu zavazuje, provést přejímku každé i dílčí realizované dodávky zboží. Při této přejímce musí překontrolovat s odbornou způsobilostí soulad dodaného množství dle dodacího listu a zjistit zjevné vady na zboží. Podpisem dodacího listu bez poznámek potvrzuje Kupující řádné dodání a převzetí zboží s ohledem na jeho druh, množství event. úplnosti a neporušenost dodávky.
 

VII. Jakost výrobků - záruky

 
7.1. Prodávající zaručuje Kupujícímu kvalitativní parametry zboží uvedené ve svém prohlášení o vlastnostech. Zaručuje tím soulad kvalitativních parametrů svých výrobků s platnými a deklarovanými ČSN či jinými uvedenými předpisy a standardy. Prodávající deklaruje u dodaného zboží kvalitativní třídy dodaného zboží a to jak na dodacích listech, tak na fakturách.

7.2. Zboží Prodávajícího je dle zák.č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění zkoušeno u autorizované osoby. Na základě výstupů z tohoto sytému zkoušení vydává Prodávající prohlášení o vlastnostech.

7.3. Kupující se před uplatněním objednávky nebo uzavřením smluvního závazku s Prodávajícím seznámil s technickými, kvalitativními a zkušebními podmínkami zboží dodávaného Prodávajícím. Pokud Kupující v rámci uzavírání smluvního závazku neuplatnil a Prodávající neakceptoval doplňující požadavky Kupujícího v oblasti technické, kvalitativní a zkušebnictví, má Prodávající za to, že jím dodané výrobky po všech stránkách splňují veškeré potřeby Kupujícího.
 
7.4. Pokud má Kupující doplňující požadavky na provedení, kvalitu a zkoušení požadovaného zboží, musí své požadavky specifikovat písemně jako součást objednávky. Pokud se Prodávající k jejich naplnění zaváže, musí je splnit v konkrétních dodávkách zboží. Dodatečně uplatněné nároky na technické, kvalitativní či zkušební vlastnosti zboží, nebudou Prodávajícím řešeny a nemohou být ani důvodem k reklamaci zboží či k jeho odmítnutí.

7.5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží dle těchto prodejních a dodacích podmínek nemá právní vady. 
 

VIII. Vady výrobků - reklamace

 
8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má v okamžiku, kdy nebezpečí škody přechází na Kupujícího.

8.2. Vady na zboží mohou mít charakter vady zjevné nebo vady skryté. Zjevné vady jsou takové, které lze zjistit přepočítáním množství a/nebo zběžným optickým posouzením zboží (zjevná mechanická poškození a vady). Skryté vady nelze běžným způsobem detekovat, zpravidla jsou zjistitelné různými zkušebními metodami.

8.3. Kupující při zjištění zjevných vad (opticky zjistitelných) a při uplatnění svých práv se zavazuje postupovat takto:
 
a) při přejímce zboží v návaznosti na rozsah a závažnost zjevné vady zboží nepřevezme. Tuto skutečnost s řádným zdůvodněním vyznačí do dodacího listu dodávky zboží.
 
b) při přejímce zboží poznačí zjištěné zjevné vady do dodacího listu dodávky zboží, uplatní písemnou reklamaci v nejkratší možné době, nejpozději však do 2 dnů od přejímky zboží, a zboží převezme. Zboží ponechá v původním originálním balení do doby vyřešení reklamace. Nejsou-li zjevné vady při přejímce zboží uplatněny v uvedených lhůtách, má Prodávající za to, že zboží bylo řádně dodáno bez zjevných vad.
 
c) Kupující je povinen o jakékoli vadě pořídit  fotodokumentaci.

8.4. Zboží mající zjevné vady (opticky zjistitelné), které nemohly být zjištěny při přejímce podle  předchozích bodů těchto podmínek vlivem balení zboží a z hlediska jednotlivých kusů nesmějí být zabudovány a musí být ponechány ve stavu zjištění prokazující původ zboží a charakter vady. Zejména štítek označující zboží, jeho kvalitativní třídu a datum výroby. Takovéto vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně po zjištění, a to jakýmkoliv způsobem. Písemné potvrzení je nezbytné nejpozději do 48 hodin po zjištění a nahlášení, a to  včetně pořízené  fotodokumentace.

8.5. Při zjištění skrytých vad zboží je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu výskyt těchto vad neprodleně písemně s uvedením charakteru vady, s dokladujícími zjištěními (zkoušky certifikované  zkušebny a fotodokumentace) a ponechat zboží ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky Prodávajícího. Kupující musí umožnit Prodávajícímu realizovat jakákoliv opatření vedoucí k získání podkladů pro řádné prošetření skryté vady (odběry vzorků, vývrtů atd.).

8.6. Vadou zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací, zabudováním či užíváním zboží či jiným porušením montážních a technických podmínek Prodávajícího.

8.7. V pochybnostech se sjednává, že pokud má zboží podstatné vady, omezuje se nárok Kupujícího z vady toliko na možnost výměny (nepoužitého zboží) nebo na slevu z kupní ceny, u nepodstatných vad se omezuje nárok Kupujícího z vady toliko na možnost slevy z kupní ceny. 
 
 
8.8. Zjevné vady zboží musí být reklamovány nejpozději do 1 měsíce od data dodání zboží Kupujícímu. Skryté vady zboží musí být reklamovány nejpozději do 1 roku od data dodání zboží Kupujícímu.

8.9. Poruší-li Kupující zásady uvedené v ustanovení  bodu VIII. těchto podmínek, či uplatní jiný než dohodnutý způsob reklamace, právo na plnění odpovědnosti z vad zaniká.

8.10. Vady zboží musí být reklamovány vždy písemně. V případě porušení této zásady je reklamace právně neúčinná a Prodávající není povinen ji řešit. V případě, že Kupující neumožnil či jinak zabránil Prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu Prodávajícího vadu řešil jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dané Prodávajícím včetně jeho odpovědnosti z vad.

8.11. Má-li zboží vady, zvláště pak skryté, které v době zjištění nezapříčinily ztrátu technických, bezpečnostních a funkčních vlastností zboží a jehož výměna by vyžadovala náklady vyšší než 50% kupní ceny zboží, akceptuje Kupující právo Prodávajícího nejprve poskytnout slevu z ceny zboží vyjadřující snížení kvalitativních parametrů zboží nebo realizovat adekvátní odbornou sanaci zboží nebo ponechat zboží v konstrukci a na náklady Prodávajícího realizovat výměnu zboží v okamžiku, kdy v důsledku vady bude opotřebení zboží či ztráta funkčnosti zboží vyšší než na jaké bylo zkoušeno a na jaké bylo vydáno prohlášení o vlastnostech, ale to pouze nastane-li tato skutečnost v době záruční doby.

8.12. Zboží se zjevnou vadou nesmí být zabudováno. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za důsledky zabudování tohoto zboží.

8.13. Při neoprávněných reklamacích vad zboží má Prodávající nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti řešením takové reklamace a Kupující je povinen tyto náklady uhradit.

8.14. Prodávající neručí za vady zboží vzniklé abnormálním nebo nepřiměřeným použitím zboží, neodbornou manipulací, montáží způsobené Kupujícímu třetí osobou. 

8.15. Za vadu zboží nelze uplatnit též drobnou barevnou odlišnost, která může nastat vlivem plnění různých objednávek či doobjednávek s větším časovým odstupem jejich realizace Prodávajícím. 

8.16. .Prodávající  řeší reklamace v zákonných lhůtách. 
 

IX. Výhrady vlastnického práva

 
9.1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. 

9.2. Kupující nesmí neuhrazené zboží dávat do zástavy nebo jím poskytovat jakékoliv záruky, ledaže by k tomu dal Prodávající písemný souhlas. Jakékoli započtení ze strany Kupujícího proti Prodávajícím vyfakturované částce je možné jen s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího. Na Kupujícího se vzthauje zákaz  postoupení  jakékoli  případné pohledávky  za   Prodávajícím třetí osobě.
 

X. Další ujednání

 
10.1. Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád platný na území Prodávajícího. Pokud jsou smlouvy nebo tyto VOP vyhotoveny i v jiném, než českém jazyce, je pro případ sporu rozhodné vždy české znění toho kterého dokumentu.

10.2. Veškeré spory, které by vznikly z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou dořešeny především dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody, mohou obě strany využít práva na soudní ochranu, když pro soudní řízení Strany této smlouvy výslovně dohodly, že majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z uzavírané smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány za použití § 89a občanského soudního řádu „Účastníci řízení v obchodní věci se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. Taková smlouva nebo její ověřený opis musí být doloženy již v žalobě (návrhu na zahájení řízení).“ Akceptací těchto podmínek je pak jako soud prvého stupně sjednán Okresní soud Praha - východ. 
 
10.3. Veškeré změny a doplňky těchto dodacích podmínek mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. Změna VOP bude oznámena zveřejněním na webových stránkách té, které společnosti (www.styrotrade.cz, www.styroprofile.cz) s datem zveřejnění. Kupující má právo výpovědi kupní smlouvy a těchto VOP při jejich jednostranné změně Prodávajícím, a to do jednoho měsíce ode dne zveřejnění změn. 
 
10.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídek, potvrzení objednávek, kupních smluv včetně rámcových kupních smluv, dodacích listů a faktur na dodané zboží od společností Styrotrade, a.s./ Styroprofile, a.s. 

10.5. Náhrada škody - Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je povinen Kupujícímu nahradit škodu vždy maximálně do výše kupní ceny sjednané v jednotlivých kupních smlouvách/ dílčích objednávkách, resp.  max. do hodnoty dodaného zboží v souvislosti se kterými vznikla Kupujícímu škoda. Tímto ujednáním však není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry z ní vyplývající nebo s ní související příslušnými platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 
10.6. Promlčecí doba - Smluvní strany sjednávají, že právo Prodávajícího na úhradu kupní ceny se nepromlčí dříve než za patnáct (15) let.   
 
10.7. Osoba podepisující tyto  všeobecné  obchodní  podmínky prohlašuje, že je osobou oprávněnou jednat za Kupujícího.
 
10.8. Za Prodávajícího je oprávněn  podepisovat  jakoukoli  smluvní  dokumentaci pouze statutární orgán společností Styrotrade, a.s./ Styroprofile, a.s.  nebo jejich prokurista.    
 
 
Tyto  Všeobecné  podmínky   jsou  platné  ode dne  1. ledna  2020 
 
 
Styrotrade, a.s./ Styroprofile, a.s. / Styrogroup, a.s
 

Ke stažení

 
 
 
Partnerství více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.