english
  • čeština
  • english

Informace pro akcionáře a třetí osoby

25.01.2017

Oznámení o snížení základního kapitálu

Představenstvo společnosti
Styroprofile, a.s. se sídlem Čakovičky č.p. 99, PSČ 250 63, identifikační číslo 281 80 577, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12571
/dále též jen „Společnost/
tímto na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu ze dne 12.12.2016 a v souladu s ust. § 236/518 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) činí následující:

1) oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu:
Na základě rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 12.12.2016 ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 611/2016, N 528/2016, přijatého valnou hromadou/jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti z původní výše 530.000.000,- Kč (slovy: pět set třicet miliónů korun českých) o částku ve výši 527.880.000,- Kč (slovy: pět set dvacet sedm miliónů osm set osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 2.120.000,- Kč (slovy: dva milióny jedno sto dvacet tisíc korun českých);

2) výzva věřitelům:
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti vzniklé před okamžikem přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a to ve lhůtě 90 dnů od zveřejnění posledního oznámení.

V souladu s ust. § 237/518 odst. 4 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) Společnost prohlašuje, že dobytnost pohledávek se snížením základního kapitálu nezhorší.

Představenstvo společnosti
Styroprofile a.s.

 

Ke stažení

 
 
Partnerství více
Copyright © 2023 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.